دانلود رایگان کتاب فارسی

www.ketabnak.com
www.98ia.com
www.takbook.com
www.irpdf.com
www.parsbook.org
www.irebooks.com
www.farsibooks.ir
www.ketabesabz.com
www.readbook.ir

سایتهای مهم علمی، پژوهشی

www.digitallibraryplus.com
www.daneshyar.net
www.unp.ir

بانک های اطلاعاتی

www.umi.com/pqdauto
www.search.ebscohost.com
www.sciencedirect.com
www.emeraldinsight.com
www.online.sagepub.com
www.springerlink.com
www.scopus.com
http://apps.isiknowledge.com

پایان نامه های داخلی و خارجی

www.irandoc.ac.ir
www.umi.com/pgdauto
www.mhrn.net
www.theses.org


اخبار دانشگاهی داخلی و خارجی

www.unp.ir
www.universityworldnews.com


مقالات فارسی

www.magiran.com
www.noormags.com
www.civilica.com
www.sid.ir

پرتال های جامع خبری و آموزشی

www.portaltvto.com
www.salamatportal.ir
www.ravanportal.ir
www.adsportal.ir
www.managementportal.ir
www.entportal.ir
www.mahdportal.ir
www.parentportal.ir
www.honarportal.ir
www.artsportal.ir
www.tourismportals.ir
www.lawsportal.ir
www.edj.ir
www.darsina.ir
www.educationjournal.ir
www.businessportal.ir
www.opensourcecms.ir

کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس

www.nlai.ir
www.loc.gov
www.bl.uk

دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش

www.eric.ed.gov

اطلاعات عمومی کشورها

www.worldatlas.com

پایگاه اطلاعات اسلامی

www.seraj.ir

مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی

www.infolibrarian.com

آرشیو مقالات از سال ۱۹۹۸

www.findarticles.com

کتابخانه الکترونیک

www.digital.library.upenn.edu/books

دانشنامه آزاد اینترنتی

www.wikipedia.org

دایره المعارف بریتانیکا

www.britannica.com

دانشگاه اهايو

https://etd.ohiolink.edu/ap:1:100766165341125

مقالات و پایان نامه های دانشگاه ایالتی فلوریدا

https://www.lib.fsu.edu/find/etds.html

e-max.it: your social media marketing partner

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید