بحران ژئوپليتيكي حاصل منازعه و كشمكش كشورها و گروههاي سياسي ـ فضايي و بازيگران سياسي بر سر كنترل و تصرف يك يا چند ارزش و يا عامل جغرافيايي است. بحرانها داراي منشا مختلفي بوده و انواع مختلف نيز دارا هستند. بحرانها از لحاظ كاركردي منجر به خروج سيستم از حالت تعادل، و بروز اخلال در وضعيت عادي و فرآيندهاي فضاي جغرافيايي و زيستگاه انسانها مي‌گردند. اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسلام در تاریخ 24 و 25 آبان ماه 1395 توسط موسسه آینده پژوهی جهان اسلام و با مشارکت دانشگاه شهید بهشتی در این دانشگاه برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب و معرفی همایش >>>

«آخرین مهلت دریافت اصل مقاله ها تا 20 شهریورماه 1395 تمدید شد»